Čl. I.
Obecná ustanovení

Společnost Potraviny Delia CZ a.s., se sídlem Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČ: 05803187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22223, vydává ve smyslu §502/2 občanského zákoníku a §13 zákona číslo 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele, tento reklamační řád.

Čl. II.
Předmět a účel reklamačního řádu

Reklamační řád upravuje podmínky, za nichž lze uplatnit kupujícím práva z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v provozovnách společnosti Potraviny Delia CZ a.s. (dále jen prodávající).

Čl. III.
Právo kupujícího na reklamování zboží

 1. Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží nebo v záruční době či před uplynutím doby její trvanlivosti reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
 2. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného skladování či použití zboží kupujícím.
 3. Pokud nelze jednoznačně výrobek identifikovat (např. dle obalu, etikety, apod.), je prodávající oprávněn odmítnout výrobek převzít k reklamaci.

Čl. IV.
Místo pro uplatnění reklamace

 1. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně prodávajícího.
 2. Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje prodejním dokladem. Za prokázání nákupu zboží lze považovat i jiný způsob, kterým se věrohodně prokáže doba a místo nabytí reklamovaného zboží.

Čl. V
Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen vady reklamovat řádně a včas a bez zbytečného odkladu.
 2. Je-li na prodaném zboží vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito („Spotřebujte do“), nebo doba minimální trvanlivosti („Minimální trvanlivost do“), končí záruční doba uplynutím této lhůty.
 3. Vady nepotravinářského zboží lze reklamovat do 2 let od převzetí zboží kupujícím, pokud není na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena doba delší, nebo pokud zákon výslovně nepřipouští dobu kratší.
 4. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněný. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena v záručním listě.
 5. Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká

VI.
Odpovědnost prodávajícího

 1. Manažer prodejny nebo jeho zástupce je povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří dnů od uplatnění reklamace kupujícím.
 2. Ve složitých případech vyžadující odborné posouzení může být lhůta delší, nesmí však přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího u prodávajícího. Zpráva o tom, jak byla reklamace vyřízena, se podává zákazníkovi v místě, kde zboží reklamoval, není-li písemně dohodnuto jinak.
 3. Manažer prodejny nebo jeho zástupce je povinen vydat kupujícímu, který reklamuje, na jeho požádání potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době trvání opravy, případě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Na zboží předané prodejně k reklamaci vydá prodejna kupujícímu potvrzení o příjmu zboží, které zůstává majetkem kupujícího po dobu vyřizování reklamace a uschovává se zvlášť.

Článek V
Práva kupujícího – odstranitelné vady

 1. U nepodstatných vad zboží (vada, která je nepodstatným porušením smlouvy), které lze odstranit a které se projeví v záruční době, může kupující požadovat podle své volby:
  a) bezplatné odstranění vady zboží nebo
  b) ne-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu vadné součásti,
  c) nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny

Článek VI
Práva kupujícího – neodstranitelné vady

 1. Jde-li o podstatnou vadu zboží (vada, která je podstatným porušením smlouvy), kterou nelze odstranit, může kupující požadovat:
  a) výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo
  b) odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.
 2. Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
 3. Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opakované vyskytnutí stejné vady (alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) po opravě nebo pro větší počet vad, výrobek řádně užívat.
 4. Stejná práva náleží kupujícímu, pokud oprava vadného zboží není provedena ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a organizací.

Článek VII
Reklamace při poskytování služeb veřejného stravování

 1. Pokud kupující při poskytování služeb veřejného stravování zjistí porušení předepsané kvality, hmotnosti, teploty a míry jídel a nápojů, má právo tyto vady reklamovat a požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 2. Nesprávnou míru a hmotnost reklamuje kupující před ochutnáním nápoje a jídla.
 3. Kvalitu a teplotu jídla reklamuje kupující ihned při ochutnání.
 4. Nesprávné účtování cen podaného jídla a nápojů reklamuje kupující při placení.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.10.2018.

Schválil: Michal Urbánek, obchodní ředitel